Laste hoolekanne

Alates 01.01.2016  hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis on leitav aadressilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017019. Seadus näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse. Abivajavast lapsest teata vallavalitsuse lastekaitse spetsialistile telefon: 444 8896, 5915 1721, e-post: merikeadele.mee@haademeeste.ee või lasteabi telefonile 116 111 (24h).

Hädaohus olevast lapsest teata viivitamata politseile, lasteabile või vallavalitsuse lastekaitse spetsialistile.

Hädaabinumber 112, Politsei lühinumber 110

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes. Ka on abivajav laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. 

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.

Abivajava lapse näide: Laps elab üksi, laps vajab erispetsialisti abi aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida vms. Laps ei täida koolikohustust, laps jooksis kodust ära või laps pani toime süüteo jne.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras. Samuti laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. 

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatult sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul viisil ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib-olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- või väärteomenetluse algatamise aluseks.

Hädaohus oleva lapse näide: Laps on vägivalla ohver, laps on tõsiselt haige, laps üritas enesetappu, laps on tugevas alatoitumises, laps pani toime süüteo.

Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja juhendamine. Juhend. Lasteombudsman.

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Abivajavast%20lapsest%20teatamine%20ja%20andmekaitse%20-%20juhend.pdf

Kasulikud kontaktid:

Lasteabitelefon 116111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta, e-post: info@lasteabi.ee

Lastekaitse Liit  https://www.lastekaitseliit.ee

Eesti Lastevanemate Liit https://www.laps.ee

Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitseüksuse Lääne piirkond, Õhtu põik 5, 80010, Pärnu

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse

MTÜ Pärnumaa Lastekaitse Ühing  https://sites.google.com/site/paernumaalastekaitseuehing  

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus  Oja 97, Pärnu, tel: 4440 094, info@parnutugikeskus.euhttp://www.parnutugikeskus.eu

Lasteombudsman, Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8, 15193, Tallinn, http://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%c3%b5igused/

 

Lastekaitsealased toimingud, mida korraldab vald (pdf)