29.11.21

 

 

MAAMAKS

 

Häädemeeste vallas 2018. aastal kehtivad järgmised maamaksumäärad:

1. Ühtne maksumäär 2,5 %;

2. Haritava maa maksumäär 2,0 %.
 

Vastavalt Maamaksuseaduse § 11 lõikele 1 saab maamaksusoodustust kodualuse maa eest järgmiselt:

"Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud maa kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 0,15 ha ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele."

Maksuvabastuse saamiseks avaldust esitama ei pea, maksuvabastus arvutatakse kohaliku omavalitsuse poolt riiklikes registrites olevate andmete alusel. Maamaksu arvutamisel lähtutakse registrite andmetest maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga.

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas 25.01.2018. aasta määrusega nr 2 anda võimaluse taotleda täiendavalt maksuvabastust järgmistel isikutel:

1. riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime (maksuvabastus elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas alevikus või tiheasustusalal kuni 0,15 ha ulatuses);

2. represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes (elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas).

 

Täiendava maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks. Taotleja peab esitama järgmised andmed ja dokumendid:

1. ees- ja perekonnanimi, sünniaeg;

2. maksuvabastuse aluseks oleva dokumendi number ja selle koopia;

3. alalise elukoha aadress;

4. maksustatava krundi aadress ja pindala;

5. maakasutusõiguse ulatus.

 

AVALDUSE VORM

Toimetaja: IRIS HAHLBERG