Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine alates 1. juuli 2023

 

SOTSIAALHOOLEKANNE

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. See on juhtumipõhine, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.


Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:

 • inimõiguste järgimine;
 • isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;
 • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
 • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine;
 • lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 • lelistatakse abimeetmeis, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 • nõustatakse isikut abimeetmete valikul ja kohandamisel;
 • kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid.

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused:

 

SOTSIAALTOETUSED

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigipoolne toetus abivajajatele, mille maksmist korraldab kohalik omavalitsus.

Alused toimetulekutoetuse määramiseks ja maksmiseks sätestab „Sotsiaalhoolekande seadus". Toimetulekupiiri suurus kehtestatakse igal aastal Riigieelarve seadusega.
Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist, kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses, on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse juures arvestatavaid eluasemekulusid mida Häädemeeste vallas reguleerib Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

 

KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

Toetused jagunevad sissetulekutest sõltuvateks ja sissetulekutest sõltumatuteks.

Sissetulekutest sõltuvad toetused:

 • ühekordne toetus
 • toidutoetus
 • arendustegevuse toetus
 • hooldustoetus
 • täiendav sotsiaaltoetus

Sissetulekutest mittesõltuvad toetused (2021):

 • sünnitoetus 600 eurot
 • matusetoetus 250 eurot
 • eakate sünnipäevatoetus 50 eurot
 • toetus I klassi õppima asunud laste vanematele 100 eurot
 • jõulutoetus (kommipakk lastele)
 • hooldajatoetus (hooldajatoetuse määr 60 eurot)
 • erakorraline toetus (vastavalt juhtumile)

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele avaldus ja vajadusel kuludokumendid ning muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaaltoetuse maksmise õiguse väljaselgitamiseks.

Toetuse määramise ja maksmise otsustab Häädemeeste Vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul.
Vallavalitsus kannab toetuse summa isiku arveldusarvele, maksab toetuse välja sularahas või teeb ülekande arve alusel teenust osutanud füüsilisele või juriidilisele isikule 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Sotsiaaltoetuste taotlemist ja määramist Häädemeeste vallas reguleerib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

 

SOTSIAALTEENUSED

Sotsiaalteenus on isiku või tema perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

Parkimiskaardi väljastamine

Parkimiskaartide väljastamist reguleerib Sotsiaalministri määrus "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Väljastamise tingimused:

 • parkimiskaart antakse isikule tasuta;
 • parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev;
 • kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
 • tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente;
 • lapsele või pensioniealisele puudega isikule on parkimiskaardi väljaandmise aluseks SKA poolt väljastatud puuet tõendav dokument ning lisaks pere- või eriarsti teatis, mis tõendab, et lapsel või pensioniealisel isikul on liikumis- või nägemisfunktsioonihäire vähemalt keskmise puuderaskusastme tasemel;
 • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikud peavad esitama pere- või eriarsti teatise ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis tingib abivahendi kasutamist (ratastool, kargud) või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta. Teatis peab sisaldama eelpool nimetatud funktsioonihäire olemasolu märget ning ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat möödumise perioodi.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarstitõendi alusel.

Parkimiskaarte väljastavad Häädemeeste vallas sotsiaalametnikud. Selleks esitab inimene oma piirkonna sotsiaalametnikule 3x4 cm pildi ja nõutavad dokumendid.

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Sotsiaalnõustamist korraldavad oma igapäevases töös sotsiaalametnikud.

Häädemeeste Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:

 • koduteenus;
 • väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 • tugiisikuteenus;
 • isiku hooldus;
 • isikliku abistaja teenus;
 • varjupaigateenus;
 • turvakoduteenus;
 • sotsiaaltransporditeenus;
 • eluruumi tagamine ja kohandamine;
 • võlanõustamisteenus;
 • lapsehoiuteenus;
 • asendus- ja järelhooldusteenus;
 • muu tugiteenus.

Sotsiaalteenuste taotlemist ja määramist Häädemeeste vallas reguleerib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord".

 

Häädemeeste Vallavalitsus osutab alljärgnevaid erihoolekandeteenuseid:

 • Igapäevaelu toetamine;
 • Töötamise toetamine;
 • Toetatud elamine.

 

Igapäevaelu toetamine

Teenuse eesmärk: Tavapärases keskkonnas elava inimese toimetuleku toetamine, ühisüritustesse ja huviringidesse kaasamine ja samalaadseid probleeme kogenud inimestele omavahelise suhtlemise võimaldamine.

Tegevused:

 • õpetame isiklike ja igapäevaelu oskustega toimetulekut;
 • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • õpetame tundma ja jälgima haiguse sümptomeid;
 • arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi;
 • toetame inimese pereliikmeid ja lähedasi;
 • teeme koostööd tugivõrgustikuga;
 • arendame aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi;
 • korraldame ühisüritusi ja kaasame nendel osalema;
 • kaasame töösarnasesse tegevusse.

Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi nagu motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine kui ka rühmatööd.

 

Töötamise toetamine

Teenuse eesmärk: Elukvaliteedi parandamine ja iseseisva toimetuleku suurendamine läbi töötamise. See toimub kas avatud tööturul tavapärastes töösuhetes või spetsiaalselt psüühilise erivajadusega tööealisele inimestele kohandatud töötubades või töökohtades, kus eesmärk on kvaliteetne toodang ja/või teenus.

Tegevused:

 • inimest motiveeritakse tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes.
 •  vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest.
 •  toetatakse inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.

 

Toetatud elamine

Teenuse eesmärk: Tagada teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek elades tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas. Kindlustades nõuetele vastavad elamistingimused, igapäevase abi ja vajaliku juhendamise ning teised toetavad ja aktiseerivad teenused. Toetatud elamise teenuse osutamine toetab ühelt poolt klientide iseseisvust ja arendab sotsiaalseid oskusi kogukonnas elamiseks, kuid teiselt poolt säilib neil tihe kontakt oma pere ja tugivõrgustikuga.

Tegevused:

 • juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine jne);
 • juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
 • juhendame inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste koostamisel;
 • nõustame ja juhendame asjaajamistel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi.

Teenusele saamiseks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale avaldus (avalduse blanket on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et ). Erihoolekandeteenuse- ja inimese toetusvajaduse hindamist ning nõustamist olemasolevatest teenustest ja muust abist viivad läbi Sotsiaalkindlustusameti juhtuikorraldajad. Juhtumikorraldaja teeb pele teenuse taotluse esitamist vastava otsuse 40 tööpäeva jooksul. Vabade teenuskohtade olemasolul saadab Sotsiaalkindlustusamet suunamiskirja teenuse saajale, kus on märgitud teenuse saamise ajavahemik. Teenus lõppeb isiku avalduse alusel või suunamiskirjas märgitud tähtaja lõppemisel.

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijal, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud eraialaspetsialistidel pöörduda: Häädemeeste Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Sandra Rebane, telefon 446 4175, 5346 7102 e-post: sandra.rebane@haademeeste.ee.