2.04.20

Lühiülevaade Häädemeeste valla 2019. aasta eelarvest

 

Sissejuhatus

Häädemeeste vaala 2019. aasta eelarve eelnõu on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste  oli 2019 aasta  eelarve projekti koostamisel üldiselt aluseks ja piiriks 2019. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2018. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).

Eelarvestrateegias esitatud 2019. aasta eelarve ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2019. aasta eelarve kogumahu erinevus on 31,1 %, mis tuleneb põhiliselt investeeringute  plaani  ja summade muutusest.

2019. aasta eelarve kogumaht on 11,3 miljonit eurot:

 põhitegevuse tulud 6,8 miljonit eurot,

 investeerimistegevuse tulud 1,2 miljonit eurot,

 võetav investeerimislaen 2,6 miljonit eurot,

 likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2018/2019) 0,7 miljonit eurot

 põhitegevuse kulud 6,3 miljonit eurot

 investeerimistegevuse kulud 4,8 miljonit eurot

 tagasimakstav investeerimislaen 0,2 miljonit eurot

 

Prioriteetsed valdkonnad

2019. aasta Häädemeeste vallaeelarve suuremad investeeringud on Häädemeeste hooldekodu juurdeehitus , Häädemeeste lasteaia rühma remont ja mänguväljaku rajamine, Häädemeeste Muusikakooli ruumide remont, Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimine, Pätsiplatsi renoveerimine ,Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine , Uulu-Pärnu Kergtee II etapp ning kergtee Rannametsa-Ikla ehitus. Alustatakse Uulu KSK , vallamaja hoone, Uulu Põhikooli laienduse ning Häädemeeste keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimisega.

Suurenevad haridusasutuste töötajate palgafondid ja 2019 aasta eelarves on vahendid palkade ühtlustamiseks .

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 6,8 miljonit eurot, kasv võrreldes 2018. a eelarve täitmisega on -4,0 %. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 54,3%, saadavad toetused 37,4%, tulud kaupade ning teenuste müügist 7,9% ja muud tulud 0,4%.

Kirje nimetus

2017 eelarve täitmine

2018 eelarve

täitmine

2019 eelarve

2019 eelarve miinus 2018 eelarve täitmine

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

5 866 118

7 004 259

6 729 914

-274 345

Maksutulud

3 138 268

3 602 127

3 652 935

50 808

Tulud kaupade ja teenuste müügist

451 805

491 722

534 660

42 938

Saadavad toetused tegevuskuludeks

2 240 402

 2  881 189

2 515 319

-365 870

Muud tegevustulud

35 643

29 221

27 000

-2 221

 

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud võrreldes 2018. a eelarve täitmisega 1,5% kasvuga, mis tuleneb KOV üksustele eraldatava tulumaksu protsendi kasvust (11,86%-lt 11,93%-ni). Võrreldes 2018. a  eelarve täitmise summaga on kasv kokku 0,05 miljonit eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine hooldekodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus), koolipiima ja -puuvilja toetus, õppelaenude hüvitamise summa. Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.

 

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 6,3 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2018. aastaga 13,2%. Vald annab 2019. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,4 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 5,9 miljonit eurot.

Kirje nimetus

2017 eelarve täitmine

2018 eelarve täitmine

2019 eelarve

2019 eelarve miinus 2018 eelarve täitmine

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

5 327 518

5 580 221

6 315 934

735 713

Antavad toetused tegevuskuludeks

370 498

309 354

380 754

71 400

Personalikulud

3 276 127

3 449 439

3 744 919

295 480

Majandamiskulud

1 674 945

1 819 986

2 072 331

252 345

Muud kulud

5 948

1 442

117 930

116 488

 

Põhitegevuse kuludest on 57,6% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 11,0%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 5,7%, sotsiaalsele kaitsele 11,2% ja 14,5% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

2019. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:

Tegevusvaldkond

2017 täitmine

2018 täitmine

2019 eelarve

Üldised valitsemissektori teenused         

757 747

 804 286

913 689

Korrakaitse

3 850

10

0

Majandus

265 746

135 205

96 700

Keskkonnakaitse

61 830

                   141 541

            170 500

Elamu- ja kommunaalmajandus

111 565

100 286

87 470

Tervishoid

4 586

5 080

6 910

Vabaaeg, kultuur ja regioon                   

514 236

616 835

696 256

Haridus

3 082 950

3 260 756

3 636 415

Sotsiaal

570 008

516 222

707 994

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

5 327 518

5 580 221

6 315 934

 

Häädemeeste vallal on 21 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 193 last, muusikakoolis 45 last ja üldhariduskoolides kokku 407 õpilast.

 

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 4,8 miljonit eurot, milleks 1,1 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt ja 0,1 miljonit hoone müügist. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada võetavat laenu summas 2,6 miljonit eurot.

2019. aastal on kavas järgmised investeeringud:

Rea nimetus

2019 eelarve

 

sh 2019 sihtraha

 

Investeeringud, põhivara soetamine

 

 

Hooldekodu juurdeehitus

1800 000

149 300

Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine

350 000

 

Kergtee Rannametsa –Ikla ehitus

540 000

299 100

Kergtee Uulu-Pärnu II etapp

700 000

469 200

Suurküla rannatee

60 000

40 000

Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud)

205 000

 

Häädemeeste Lasteaia rühma remont ja mänguväljaku rajamine

150 000

 

Muusikakooli remont

150 000

 

Pätsi platsi renoveerimine

102 000

75 000

Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimine

150 000

105 000

Uulu KSK ja vallamaja hoonete rekonstrueerimise projekt

35 000

 

Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt

8 000

 

Uulu Põhikooli laienduse projekt

25 000

 

Uulu Põhikooli söökla lift

16 000

 

Uulu külla valvekaamerate soetus

10 000

 

Kabli ranna kanalisatsioon,

14 400

 

Veevõtukohtade rajamine

14 000

 

Jaagupi sadama  veevarustuse rajamine

22 000

13 100

Oü Vesoka osakapitali suurendamine

146 350

 

Muud toetused

 

 

Lasteaia kohtade loomine (Pärnu linn)

62 000

 

Hajaasustuse programm

100 000

50 000

Kabli Seltsimaja renoveerimine

170 000

 

Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt

10 200

 

Kokku

4 839 950

1 200 700

 

 

Finantsseis

2019. aastal on plaanis võtta laenu kuni 2,6 miljonit eurot.

Olemasolevate laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimakseid tehakse 2019. aastal 0,2 miljoni euro suuruses summas.

Vallal on 2019. a lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 0,7 miljonit eurot.

2018/2019 aastavahetuse kassajääk oli 0,7 miljonit eurot.