Endise Tahkuranna valla territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad.

Endise Häädemeeste valla Territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad.

 

SOTSIAAL JA TERVISHOID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele

Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord

Pereabikomisjoni töökord

 

HARIDUS JA KULTUUR

Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 01.01.2019-31.12.2019 kinnitamine
Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019

Häädemeeste Vallavalitsuse 29.01.2019. a määrus nr 2:
Riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Häädemeeste Vallavolikogu 30.08.2018. a määrus nr 21:
Häädemeeste valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (garantiikirja alusel)

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord

 

MAA JA KESKKOND

2018. aasta maamaksumäära kehtestamine ning täiendava maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine

Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskiri

 

MUUD KORRAD JA EESKIRJAD

Valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

Vallavara valitsemise kord Häädemeeste Vallavolikogu 29. märtsi 2018. a määruse nr 14 Vallavara valitsemise kord muutmine

Häädemeeste valla hankekord

Häädemeeste valla tunnustuse avaldamise kord

Reklaamimaksu kehtestamine

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG