Endise Tahkuranna valla territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad.

Endise Häädemeeste valla Territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad.

 

SOTSIAAL JA TERVISHOID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele

Pereabikomisjoni töökord

Häädemeeste valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

 

HARIDUS JA KULTUUR

Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 10.01.2024-31.12.2024
Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Häädemeeste Vallavalitsuse 29.01.2019. a määrus nr 2:
Riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord. Taotlusvorm 

Häädemeeste Vallavolikogu 30.08.2018. a määrus nr 21:
Häädemeeste valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (garantiikirja alusel)

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Häädemeeste vallas

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

MAA JA KESKKOND

Maamaksumäära kehtestamine ning täiendava maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine

Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskiri

Häädemeeste valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kokkuleppimise kord

 

MUUD KORRAD JA EESKIRJAD

Valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vallavara valitsemise kord

Häädemeeste valla hankekord

Häädemeeste valla tunnustuse avaldamise kord

Reklaamimaksu kehtestamine

Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Häädemeeste valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

Palgajuhend

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Häädemeeste valla ametnike värbamise ja valiku kord

Häädemeeste valla aleviku- ja külavanema statuut

Häädemeeste valla külade ümarlaua statuut

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord