17.06.21

Hajaasustuse programmi 2021 taotlusvoor

 Riigihalduse ministri 11.01.2021. a käskkirjaga nr 4 kinnitati hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01. veebruar 2021. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 01. aprill 2021. a.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb kuni 50% riigilt ja vähemalt 50% kohalikult omavalitsuselt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

 

Riigihalduse ministri määruse alusel kinnitatud hindamisjuhendiga on eelistatud sihtrühmaks ka kuni 18-aastased (k.a.) isikud. Häädemeeste Vallavalitsus on määranud hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks samuti üle 65-aastased (kaasa arvatud) isikud.

 

Toetatavad tegevused:

 

- majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

- elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

- aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

- leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

 

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022.

Hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:

- linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;

- kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;

- veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;

- kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 241 lõike 2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.

Infot ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga kaetud alade kohta ning reoveekogumisalade kohta saab Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast: https://haademeestevald.kovtp.ee/et/haademeeste-valla-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arendamise-kava

Häädemeeste vallavalitsuses on kontaktisikuks keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast, tel. 444 8884 või 5855 9381, e-post: sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee.

Taotlusblanketid, programmi tingimused ja muud vajalikud materjalid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljel https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm ja vallamajas kohapeal.

Nõuetekohaselt täidetud avaldused koos vajalike lisamaterjalidega palun saata allkirjastatult aadressil Häädemeeste Vallavalitsus, Uulu 86502, Pargi tee 1 või digitaalselt haademeeste@haademeeste.ee.