22.03.23

 

 

Häädemeeste valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034 eelnõu on avalikustatud 21.03.2023- 3.04.2023.

Avalikustamise ajal on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks.

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või kirjalikult vallamaja aadressile Pargi tee 1, Uulu või teenuskeskusesse Pärnu mnt 13, Häädemeeste hiljemalt 3.04.2023.

 

Häädemeeste valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034

Lisa 1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplate tehnilised andmed

Lisa 2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike pikkused

            Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud

            Survekanalisatsiooni torustike pikkused

Lisa 3 Ühisveevarustuse puurkaevudest võetud põhjavee ning ühisveevärgist võetud joogivee proovide analüüsitulemused

           Joogivee analüüsi tulemused pumplates

Lisa 4 Reo- ja heitvee proovide analüüsitulemused

 

 

Toimetaja: ANTS JÄRV