« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 18.08.2022 istung


Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 18. augustil 2022 algusega kell 16.00 Häädemeeste Seltsimajas, aadressil Suurküla tn 4, Häädemeeste, 86001 Pärnu maakond.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:
1. Häädemeeste Vallavolikogu 21.04.2022. a määruse nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine
2. Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord
3. Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
5. Häädemeeste Vallavolikogu 29.04.2021 otsuse nr 17 „Jaagupi sadama kinnistu hoonestusõiguse seadmise pakkumise välja kuulutamine" muutmine
6. Häädemeeste valla aleviku- ja külavanema ning külade ümarlaua statuut
7. Loa andmine vallavalitsusele
8. Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022 -2026 vastuvõtmine
 
vaheaeg
 
9. Loa andmine vallavalitsusele
10. Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise kord
11. Arvamuse andmine Urissaare III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta
12. Häädemeeste valla osalemine Mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus
13. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Metsapoole koolipark)
14. Reiu külas Kullimetsa kinnistu detailplaneeringu algatamine
15. Laadi külas Vesiroosi kinnistu detailplaneeringu algatamine
16. Häädemeeste valla teehoiukava aastateks 2021-2024 muutmise algatamine
17. Informatsioon