Kandidaatide esitamine Häädemeeste valla aumärgi, vapimärgi ja teiste tunnustuste saamiseks

Häädemeeste Vallavolikogu kehtestas oma 27.09.2018 määrusega nr 24 Häädemeeste valla tunnustuse andmise korra, kus on sätestatud Häädemeeste valla poolt antavate tunnustuste (autasude) liigid, nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.

Häädemeeste valla tunnustuse andmise kord       

Tunnustuse liigid, millele oodatakse ettepanekuid on:

Häädemeeste valla kõrgeim tunnustus "Aukodaniku nimetus"  -  Häädemeeste valla aukodaniku nimetus on vallakodaniku elutöö tunnustus. Valla aukodaniku nimetus võidakse omistada isikule vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse või muus valdkonnas. Aukodaniku aunimetus antakse üldjuhul Häädemeeste valla kodanikule. Erandina võib esitada kandidaadiks isikuid väljastpoolt Häädemeeste valda, kui esitatavatel on Häädemeeste valla ees silmapaistvaid teeneid. Valla aukodaniku nimetus antakse korraga ühele isikule. Aukodaniku nimetuse võib omistada ka postuumselt. Aukodaniku nimetamise omistamise otsustab vallavolikogu poolt moodustatud tunnustuse avaldamise komisjon.

Häädemeeste valla vapimärk - Vapimärk antakse vallale osutatud teenete väärtustamiseks isikule, kes on oma töö ja tegemistega hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majandus- või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud valla arengule ja mainele. Vapimärgi andmise otsustab vallavolikogu poolt moodustatud tunnustuse avaldamise komisjon. Vapimärk antakse isikule üks kord.

Valla hariduspreemia - Häädemeeste valla hariduspreemiaga tunnustatakse algatusi ja tegusid hariduse valdkonnas. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus haridusmaastikul on olnud silmapaistev, kelle tulemuslik tegevus, koostöö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevusel on märkimisväärne mõju õpilaste arengule, kogukonnale ja ühiskonnale.

Valla kultuuripreemia -  Valla kultuuripreemiaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Valla spordipreemia -  Häädemeeste valla spordipreemiaga märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele, sponsorile, võistkonnale või treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.

Tiitel "Parem keskkond"  - Tiitel "Parem keskkond" on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile pikemat aega korrast ära olnud hoone või rajatise korrastamise eest.

Häädemeeste valla tänukirjaga tunnustamine - Häädemeeste valla tänukiri on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile vallapoolse austusavaldusena oluliste teenete eest valla hüvanguks või seoses tähtpäevaga. 


Ettepanekuid  tunnustamiseks võivad esitada vallavolikogu esimees, volikogu komisjonid ja volikogu liikmed, vallavanem, vallavalitsuse liikmed, valla allasutuste juhid, hoolekogud ja nõukogud, seltsid ja seltsingud, füüsilised isikud.

Tunnustused antakse üle valla aastapäeva tähistamise peol volikogu esimehe või vallavanema poolt.

Kirjalikke ettepanekuid vapimärgi kandidaatide ülesseadmiseks ootab vallavanem kuni 1. novembrini, misjärel ta esitab kandidaadid vapimärgi omistamise otsustamiseks tunnustuse avaldamise komisjonile. Vapimärgi andmise ettepaneku esitamise õigus on igaühel.

Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult esildisena hiljemalt 1. novembriks  vallavalitsusele.

Esildises tuleb näidata:
1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse nimi;
2) tänukirja andmise põhjendus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
5) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.

 

Ettepanekud tänukirjade väljaandmiseks vaatab läbi ja kinnitab vallavalitsus. Vallavanem ja volikogu esimees võivad tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluse ja vallavalitsuse kinnituseta.   

 

Häädemeeste Vallavalitsus