25.02.22

Häädemeeste valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine (link Riigi Teatajale).
Lisaeelarve tabel ja seletuskiri on leitavad määruse lisana Riigi Teatajas

 

Lühiülevaade Häädemeeste valla 2021. aasta eelarvest

Sissejuhatus

Häädemeeste vaala 2021. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste  oli 2021 aasta  eelarve projekti koostamisel üldiselt aluseks ja piiriks 2021. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2020. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
Eelarvestrateegias esitatud 2021. aasta eelarve ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2021. aasta eelarve kogumahu erinevus on 6 %, mis tuleneb põhiliselt tasandus-ja toetusfondi summade suurenemisest  ja 2020.aastast ületulevate (investeeringud) summade muutusest.

2021. aasta eelarve kogumaht on 10,7 miljonit eurot:

  • põhitegevuse tulud 7,9 miljonit eurot,
  • investeerimistegevuse tulud 0,6 miljonit eurot,
  • võetav investeerimislaen  1,8 miljonit eurot,
  • likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2020/2021) 0,2 miljonit eurot
  • nõuete ja kohustuste saldo muutus 0,2 miljonit eurot
  • põhitegevuse kulud 7,5 miljonit eurot
  • investeerimistegevuse kulud 2,9 miljonit eurot
  • tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,3 miljonit eurot

 

 Prioriteetsed valdkonnad

2021. aasta Häädemeeste valla eelarvega ei kärbita kriisiolukorrale vaatamata töötasusid, säilitatakse vallarahvale osutatavad teenused. 2021. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk hooldekodu kahe maja töö edukaks käivitamiseks ja Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste Teenuskeskuse renoveerimistööde lõpetamiseks. Eelarveaasta toob üle 2,5 miljoni euro investeeringuid, millest olulisemad objektid on Uulu Lasteaia rekonstrueerimine ja ühe rühmaruumi projekteerimine, ehitus, ventilatsioon, Võiste alevi kujundamine kalurikülaks, Häädemeeste Teenuskeskuse ja Häädemeeste Muusikakooli rekonstrueerimine, Vallamaja Pargi tee 1 otsaseina remont , Aiandi ja Tööstuse tänava rekonstrueerimine ja Tahkuranna kooli juurde tunneli  ehitus.

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 7,9 miljonit eurot, kasv võrreldes 2020. a eelarve täitmisega on 9,3 %. Peamine kasv tuleb Eakate Kodu teise maja kasutusele võtust ja riigi poolt eraldatavate toetuste suurenemisest Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 51,0%, saadavad toetused 35,2%, tulud kaupade ning teenuste müügist 13,5% ja muud tulud 0,3%.

 

Kirje nimetus

2019 eelarve täitmine

2020 eelarve täitmine

2021 eelarve

2021 eelarve miinus 2020 eelarve täitmine

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

7 152 007

7 729 704

7 883 396

153 692

Maksutulud

3934598

3 995 883

4 019 125

23 242

Tulud kaupade ja teenuste müügist

566 652

615 047

1 060 000

444 953

Saadavad toetused tegevuskuludeks

2623696

3 086 312

2777271

-309 041

Muud tegevustulud

27 061

32 462

27 000

-5 462

 

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud  2020 a eelarve tasemel, summas 3792,0 tuhat eurot. Maamaksu laekumine  eelarves kavandatud samuti 2020 aasta tasemel ja summas 220,6 tuhat eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine Eakate Kodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus). Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.

 

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 7,5 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2020. aastaga 8,2%. Vald annab 2021. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,6 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 6,8 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2021 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.

 

Kirje nimetus

2019 eelarve täitmine

2020 eelarve täitmine

2021 eelarve

2021 eelarve miinus 2020 eelarve täitmine

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

6 194 686

6 881 567

7 498 798

617 231

Antavad toetused tegevuskuludeks

366 897

437 772

551 166

113 394

Personalikulud

3 775 287

4099663

4393830

294 167

Majandamiskulud

2 050 239

2 343 957

2443402

99 445

Muud kulud

2 263

175

110 400

110 225

 

Põhitegevuse kuludest on 53,2% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 10,2%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,5%, sotsiaalsele kaitsele 16,2% , tervishoiule 0,2% ja 13,7% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

2021. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:

Tegevusvaldkond

2018 täitmine

2019 täitmine

2020 täitmine

2021 eelarve

Üldised valitsemissektori teenused         

 

 

804 286

 

 

816 207

 

 

892 083

 

 

1 025 170

Korrakaitse

10

0

0

0

Majandus

135 205

187 001

100 841

140 100

Keskkonnakaitse

141 541

170 005

194 216

222 120

Elamu-ja kommunaalmajandus

 

100 286

 

100 863

125 530

126 045

Tervishoid

5 080

14 313

12 134

13 350

Vabaaeg, kultuur ja regioon                   

 

616 835

 

635 478

604 978

764 160

Haridus

3 260 756

3 632 641

3 873 410

3 992 078

Sotsiaal

516 222

638 178

1  078 375

1 215 775

KOKKU

5 580 221

6 194 686

6 881 567

7 498 798

 

Valitsemissektori teenuste suurenemine on tingitud võla teenindamise kulude (laenu intressid) suurenemisest , 2021. aastal läbiviidavate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud kulude lisandumisest, reservfondi suurenemisest.

Häädemeeste vallal on 16 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 207 last, muusikakoolis 45 last ja üldhariduskoolides kokku 419 õpilast.

 

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks ning toetusteks planeeritakse kokku kulutada 2,9 miljonit eurot, milleks 0,7 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada võetavat laenu summas 1,8 miljonit eurot.

 

2021. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud:

Rea nimetus

2021 eelarve

 

sh 2021 mitte sihtraha

sh 2021 sihtraha

 

Investeeringud, põhivara soetamine

 

 

 

Häädemeeste aleviku kujundusprojekti elluviimine (aleviku sissesõidusilt  ja teenuskeskuse ümbrus)

20 000

20 000

 

Võiste mänguväljak

30 000

30 000

 

Uulu mänguväljak

30 000

30 000

 

Häädemeeste mänguväljak

30 000

30 000

 

Häädemeeste lasteaia ja  Eakate Kodu ümbruse kujundamine avalikuks pargialaks

50 000

50 000

 

Vana-Ikla piiripunkti korrastamine ja väljaarendamine

10 000

10 000

 

Tahkuranna kooli juurde tunneli ehitus

350 000

350 000

 

Aiandi ja Tööstuse tänava rekonstrueerimine

153 000

53 000

100 000

Suurküla rannatee ehitus

30 000

30 000

 

Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud teehoiukava alusel)

205 000

205 000

 

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli  koolihoone küttesüsteemi remont

30 000

30 000

 

Uulu Lasteaia rühmaruumi ehitus, ventilatsioon

769 727

769 727

 

Häädemeeste Muusikakooli renoveerimine

242 964

47 964

195 000

Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimine ja inventari soetus

294 434

99 434

195 000

Häädemeeste  vallamaja Pargi tee 1 lasteaia poolse otsaseina remont

94 920

94 920

 

Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt

6 240

6 240

 

Häädemeeste Keskkooli ventilatsiooni süsteemi uuendamine

10 000

10 000

 

Häädemeeste Keskkooli vana võimla remont

20 000

20 000

 

Uulu Põhikooli söökla lift

16 000

16 000

 

Võiste alevi kujundamine kalurikülaks

73 000

15 000

58 000

Veevõtukohtade rajamine

14 000

14 000

 

Võiste arstipunkti ja sotsiaaltöötaja ruumide remont

30 000

30 000

 

Häädemeeste Perearstikeskusesse liftimooduli projekteerimine

5 000

5 000

 

Muud toetused

 

 

 

Mtü -le Pärnumaa Omavalitsuste Liit toetus osalemiseks loomade varjupaiga ehituses

42 032

42 032

 

Hajaasustuse programm

225 350

117 056

108 294

Oü-le Vesoka toetus Võiste vee ja kanali ehituseks (Sadam tn piirkond)

45 000

45 000

 

Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt

65 200

65 200

 

Kokku

2 891 867

2  235 573

656 294

 

Finantsseis

2021. aastal on plaanis võtta laenu kuni 1,8 miljonit eurot, millest uus laen on 1,4 miljonit eurot.

Olemasolevate laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimakseid tehakse 2021. aastal 0,3 miljoni euro suuruses summas.

Vallal oli 2020. a lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 4,1 miljonit eurot, mis moodustab 52,7% põhitegevuse tuludest .  

Eelarve kohaselt on vallal 2021.a. lõpus laenu ja kapitalirendi kohustusi  kokku 5,6 miljonit eurot.

2020/2021 aastavahetuse kassajääk oli 0,8 miljonit eurot, millest enamuse, 0,6 miljonit eurot , moodustasid 2020. aastal saadud ettemaksed 2021 aasta investeerimistegevuseks.

 

SALDOANDMIKE INFOSÜSTEEMI ARUANDED