19.02.21

Lühiülevaade Häädemeeste valla 2020. aasta eelarvest

 

Sissejuhatus

Häädemeeste vaala 2020. aasta eelarve eelnõu on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste  oli 2020 aasta  eelarve projekti koostamisel üldiselt aluseks ja piiriks 2020. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2019. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegevuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma korraldusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
Eelarvestrateegias esitatud 2020. aasta eelarve (9,3 miljonit eurot) ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2020. aasta eelarve kogumahu erinevus on 21,5 %, mis tuleneb põhiliselt  riigi poolt eraldatud tasandus-ja toetusfondi  summade suurenemisest, investeeringute  plaani  ja summade muutusest (sh 2019 aastast ületulnud investeeringud).
2020. aasta eelarve kogumaht on 11,4 miljonit eurot:

 põhitegevuse tulud 7,4 miljonit eurot,

 investeerimistegevuse tulud 0,9 miljonit eurot,

 võetav investeerimislaen 2,6 miljonit eurot,

 likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2019/2020) 0,5 miljonit eurot

 põhitegevuse kulud 7,2 miljonit eurot

 investeerimistegevuse kulud 3,8 miljonit eurot

 tagasimakstav investeerimislaen 0,3 miljonit eurot

 

Prioriteetsed valdkonnad

2020. aasta Häädemeeste vallaeelarve suuremad investeeringud on Häädemeeste Eakate Kodu juurdeehituse valmimine ja vanaosa renoveerimine , Kabli Seltsimaja renoveerimise lõpetamine, Häädemeeste lasteaia ruumide remont, Uulu Põhikooli laienduse ehitus , Uulu-Pärnu Kergtee II etapp ning kergtee Rannametsa-Ikla ehitus. Jätkatakse Uulu KSK , vallamaja hoone, Uulu Põhikooli laienduse ning Häädemeeste keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimisega.

2020. aasta eelarve koostamisel oli pandud põhirõhk eakate kodu töötajate  palkade tõstmiseks ja asutuste tööks oluliste ruumide korrashoiuks ja remondiks.Oluline on ka hooldustöötajate palgatõus:

  • kutsetunnistusega hooldustöötaja 767 eurot , 2019 aastal 685 eurot.
  • hooldustöötaja 640 eurot, 2019 aastal 559 eurot.

Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummäära tõusuga (8,1% ehk 540-lt eurolt 584-le eurole) . Üldhariduskoolide õpetajate miinimumtasu tõuseb 1250-lt eurolt 1315 euroni ( tõus 5,2%). Lasteaedade õpetajate miinimumtasu tõuseb 90%-ni üldhariduskoolide õpetajate töötasust (1184 eurot). Asutuste teiste töötajate palgafonde on suurendatud 3%.

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 7,4 miljonit eurot, kasv võrreldes 2019. a eelarvega  on 5,8 %. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 54,6%, saadavad toetused 36,2%, tulud kaupade ning teenuste müügist 8,8% ja muud tulud 0,4%.

 

Kirje nimetus

2017 eelarve täitmine

2018 eelarve

täitmine

2019 eelarve

lõplik

2020

eelarve

2020 eelarve miinus 2019 eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

5 866 118

7 004 259

6 952 046

7 354 672

402 626

Maksutulud

3 138 268

3 602 127

3 752 935

4 019 125

266 190

Tulud kaupade ja teenuste müügist

451 805

491 722

534 660

650 132

 115 472

Saadavad toetused tegevuskuludeks

2 240 402

 2  881 189

2 637 451

2 658 415

20 964

Muud tegevustulud

35 643

29 221

27 000

27 000

0

 

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud võrreldes 2019. a eelarvega 7,4% kasvuga, mis tuleneb KOV üksustele eraldatava tulumaksu protsendi kasvust (11,86%-lt 11,93%-ni). Võrreldes 2019. a  eelarve summaga on kasv kokku 0,6 miljonit eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine hooldekodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus), koolipiima ja -puuvilja toetus, õppelaenude hüvitamise summa. Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.

 

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 7,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2019. aastaga 13,7%. Vald annab 2020. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,5 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 6,6 miljonit eurot.

 

Kirje nimetus

2017 eelarve täitmine

2018 eelarve täitmine

2019 eelarve

lõplik

2020 eelarve

2020 eelarve miinus 2020 eelarve

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

5 327 518

5 580 221

6 343 244

7 215 282

872 038

Antavad toetused tegevuskuludeks

370 498

309 354

422 548

455 297

32 749

Personalikulud

3 276 127

3 449 439

3 775 968

4 195 018

419 050

Majandamiskulud

1 674 945

1 819 986

2 142 533

2 414 567

272 034

Muud kulud

5 948

1 442

2 195

150 400

148 205

 

Põhitegevuse kuludest on 54,3% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 10,1%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 7,4%, sotsiaalsele kaitsele 13,8% ja 14,4% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

2020. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:

Tegevusvaldkond

2017 täitmine

2018 täitmine

2019 eelarve

lõplik

2020 eelarve

Üldised valitsemissektori teenused         

757 747

 804 286

801 231

1 036 545

Korrakaitse

3 850

10

0

0

Majandus

265 746

135 205

149 300

174 220

Keskkonnakaitse

61 830

                 141 541

      170 500

214 095

Elamu- ja kommunaalmajandus

111 565

100 286

87 470

130 245

Tervishoid

4 586

5 080

10 750

17 545

Vabaaeg, kultuur ja regioon                   

514 236

616 835

700 924

729 340

Haridus

3 082 950

3 260 756

3 684 681

3 920 062

Sotsiaal

570 008

516 222

738 388

993 230

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

5 327 518

5 580 221

6 343 244

7 215 282

 

Häädemeeste vallal on 21 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 207 last, muusikakoolis 45 last ja üldhariduskoolides kokku 406 õpilast.

 

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 3,2 miljonit eurot, milleks 0,8 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada võetavat laenu summas 2,1 miljonit eurot.

2020. aastal on kavas järgmised investeeringud:

Rea nimetus

2020 eelarve

 

sh 2020 sihtraha

 

Investeeringud, põhivara soetamine

 

 

Eakate Kodu hoone vanaosa renoveerimine

660 000

227 400

Eakate Kodu  juurdeehitus

447 836

 

Uulu Põhikooli laienduse ehitus

1 000 000

 

Kergtee Rannametsa –Ikla ehitus

43 019

107 800

Kergtee Uulu-Pärnu II etapp

550 000

469 200

Suurküla rannatee  parkla ehitus,valgustus

87 000

27 000

Suurküla rannatee ehitus

30 000

 

Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud)

205 000

 

Häädemeeste Lasteaia ruumide remont

50 000

 

Uulu Lasteaia rühmaruumi ehitus, ventilatsioon

237 920

 

Tahku Tare veevõtu mahuti ehitus

16 956

 

Vallamaja  ruumide ehitus I korrusel

40 000

 

Teenuskeskuse parkla ehitus ja maja ümbruse haljastus

10 000

 

Uulu KSK ja vallamaja hoonete rekonstrueerimise projekt

69 600

 

Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt

6 240

 

Uulu Põhikooli laienduse projekt

45 360

 

Võiste alevi kujundamine kalurikülaks

15 000

 

Veevõtukohtade rajamine

14 000

 

Muud toetused

 

 

Lasteaia kohtade loomine (Pärnu linn)

61 890

 

Hajaasustuse programm

130 000

65 000

Ranniku matakarada (Treimani ) Eesti - Läti programm

2 300

 

Kabli Seltsimaja renoveerimise toetus

92 286

 

Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt

37 900

 

Kokku

3 852 307

896 400

 

 

Finantsseis

2020. aastal on plaanis võtta laenu kuni 2,6 miljonit eurot, millest uus laen on 1,6 miljonit eurot.

Olemasolevate laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimakseid tehakse 2020. aastal 0,3 miljoni euro suuruses summas.

Vallal on 2020. a lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 2,1 miljonit eurot.

2019/2020 aastavahetuse kassajääk oli 0,5 miljonit eurot.