25.05.20

 

Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskiri

 

2008. aastast on lubatud prügilatesse ladestada vaid eelnevalt sorteeritud olmejäätmeid. See tähendab, et eraldi tuleb koguda jäätmed, mida on võimalik keskkonnahoidlikul moel taaskasutada: vanapaber, pakendijäätmed, ohtlikud jäätmed ja probleemtooted, biolagunevad aia-ja pargijäätmed. Ülejäänud jäätmed, mida ei ole võimalik lahti sorteerida, loetakse sorteeritud olmejäätmeteks. Seega võib olmeprügikonteinerisse panna vaid seda, mida taaskasutusse suunata ei saa, näiteks: kasutuskõlbmatu tekstiil ja nahk (s.h riided ja jalanõud), jahutatud tuhk ja suitsukonid, mähkmed ja hügieenisidemed, tolmuimejakotid, kasutatud ühekordsed ja katkised toidunõud, katkised mänguasjad ja muud plastist esemed, kummist ja puidust esemed jms.

 

Korraldatud jäätmevedu

Häädemeeste vallas osutab korralatud jäätmeveo teenust AS Ragn-Sells

Lepingu periood: 1.03.2020-28.02.2023

Jäätmeliigid: segaolmejäätmed; paber ja kartong, suurjäätmete ja ohtlike jäätmete kogumisringid 2 korda aastas.

 

Jäätmevedaja infoleht Häädemeeste valla klientidele

Teenuste hinnakiri Häädemeeste vallas

Jäätmevedaja hinnakiri koos lisateenustega

Paberi ja pakendijäätmete tasuta kogumiskohad

 

NB! Asutuste olmejäätmete konteinerisse ei tohi te oma olmejäätmeid panna!

 

Ohtlikud jäätmed on inimtegevuse jäägid, mis võivad oma keemiliste või muude omaduste tõttu põhjustada ohtu või kahjustada tervist või keskkonda. Ohtlikke jäätmeid ei või panna koos teiste jäätmetega prügikasti, samuti ei tohi ohtlikke jäätmeid põletada, juhtida kanalisatsiooni või lihtsalt loodusese paigutada.

Ohtlikud jäätmed on: Aegunud ravimid, elavhõbedat sisaldavad termomeetrid, vanad päevavalguslambid (sisaldavad samuti elavhõbedat), vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, õlised kaltsud, vanad akud, patareid, happed, leelised, värvi- laki- ja liimijäätmed, lahustijäägid, pestitsiidid, vanades külmkappides ja sügavkülmikutes leiduv freoon, asbest, elektroonikajäätmed, vanad kütused, fotokemikaalid ja muud kemikaalid, meditsiinijäätmed.

Ohtlike jäätmete, sealhulgas elektroonikajäätmete kogumiseks korraldab vald vähemalt kord aastas ohtlike jäätmete kogumisringi, kus kõikidelt võetakse tasuta vastu majapidamises tekkinud kõik ohtlikud jäätmed.

Ettevõtted peavad oma jäätmed ise üle andma vastavat teenust osutavale ettevõttele.

Aia- ja haljastusjäätmeid ei või panna olmejäätmete konteinerisse. Igal majapidamisel on õigus neid kompostida. Peatselt valmib ka Paikre prügilas komposteerimisväljak, siis saab vajadusel inimene oma aia ja haljastujäätmed sinna toimetada.

Valla heakorraeeskirja järgi tuleohutusnõudeid järgides võib riisutud lehti, oksi ka hunnikus põletada. Muid jäätmeid põletada ei tohi!

Tuleohutusnõuded, mida peab järgima lõkke tegemisel: Lõkete tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad hooneteni ja metsani; lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel. Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta järelevalveta ning käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (nt: ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Samuti tuleb peale põletamist lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada. Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (ohutuks peetakse kuni 1,5 m/s) ja suunda ning lõkkease ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi), samuti peab arvestama lõkkest lenduda võivate sädemetega. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Enne rohket suitsu tekitava risu, põhu jm põletamist peab veenduma, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust. Tuleohtlikul ajal on kulupõletamine rangelt keelatud. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI) ning sellest teavitatakse elanikkonda massiteabevahendite kaudu. Vastavalt Päästeseadusele võib keelust üleastujaid oodata rahatrahv kuni 18000 krooni ulatuses füüsilisele isikule ning kuni 50000 krooni ulatuse juriidilisele isikule. Erandina on lubatud süüdata lõket ainult selleks ettevalmistatud kohtades ja juhul, kui on tagatud pidev järelevalve ja veendutud tuleohutuses.

Autoromud, vanametall - võta ühendust AS Kuusakoskiga. Vii ise raud ära või telli vajadusel transport. Telefon 44 37 748.

 

Paikre jäätmejaama saab kohapeal (Pärnu linn, Raba 39) ära anda järgmisi jäätmeid:

Tasu eest võetakse vastu

1. Suurjäätmed näiteks vana (kontori)mööbel: kapid, lauad, diivanid, toolid, vaibad, madrats jne);
2. Biolagunevad jäätmed (toidu- ja köögijäätmed, puu lehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed);
3. Mittekompleksed elektroonikajäätmed ( koduelektroonika ja kodumasinate erinevad osad);
4. Rehvid ja põllumajandusplast.
5. Mootorsõidukid ja nende osad

Tasuta saab ära anda

1. Pakendijäätmed (klaaspurgid, klaaspudelid, karbid, mahla- ja piimapakk, konservikarp jms);
2. Paberi- ja papijäätmed (näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid, raamatud, kirja- ja joonistuspaber, vihikud, kaustikud, papp- ja kartongkastid, ümbrikud, papist munarestid);
3. Kompleksed elektroonikajäätmed (näiteks pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolainahi, elektripliit jne);
4. Ohtlikud jäätmed (näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid.);
5. Probleemtooted (patareid ja akud).
  
Paikre prügilasse Põlendmaal saab tasu eest ära viia asbesti.

Rohkem infot Paikre kodulehelt: https://paikre.ee/

 

Palun ärge reostage oma valla metsaaluseid!

Keskkonnaministeerium on loonud keskkonnateadlikkuse tõstmiseks kodulehekülje Säästad või saastad (www.lõke.ee). Kodulehelt leiab infot jäätmete sortimise, ohtlike jäätmete käitlemise ja palju muu huvitava kohta.

Info toidujäätmete käitlemise kohta leiab aadressil tarbitoitutargalt.ee.

Toimetaja: IRIS HAHLBERG