Häädemeeste valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse § 82 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 41 Häädemeeste valla üldplaneeringu eelnõu ja Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku 15. veebruarist kuni 17. märtsini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus  avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Häädemeeste Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile haademeeste@haademeeste.ee või postiga aadressile Pargi tee 1, Uulu küla, 86502, Pärnu maakond.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/. Paberkandjal on kõik materjalid (planeeringu seletuskiri, joonised, KSH aruanne) kättesaadavad Häädemeeste Vallavalitsuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla (E, K, N kl 8.30-17, T  kl 8.30-18 ja R 8.30-16) ning Häädemeeste teenuskeskuses aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik (E-R 8.00-16.30).

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab PlanS § 83 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 1. aprillil 2024 algusega kell 17.30 Häädemeeste Seltsimajas (Suurküla tn 4, Häädemeeste alevik) ja 2. aprillil 2024 algusega kell 17.30 Tahku Tares (Tahkuranna küla).

Avalikul arutelul tutvustab Häädemeeste Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Häädemeeste valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi (pindala 494 km²). Planeeringuala piir on nähtav maakasutusjoonisel (joonis 1).

Üldplaneeringuga lahendatakse valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Häädemeeste valla ruumilisteks vajadusteks on säilitada ja jätkusuutlikult edasi arendada väljakujunenud asustusstruktuuri, kujundada kvaliteetne ja elu- ning ettevõtluskeskkond ning anda suunised taastuvenergia arendamiseks.

Juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. Kahaneva ja vananeva rahvastiku tingimustes on uusi elamu- ja ettevõtlusalasid planeeritud eelkõige olemasolevate kompaktse asustusega alade lähedusse. Planeeritud on ka segafunktsiooniga maa-alasid, et olla tuleviku arendussoovide ja -vajaduste osas paindlik ja/või soodustada kasutusest väljas alade taaskasutusele võtmist.

Valdav osa valla territooriumist jääb hajaasustusega alaks, kus võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist. Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Häädemeeste valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud planeeringuala kasutus- ja ehitustingimusi valla üleselt (hetkel kehtib valla territooriumil 3 üldplaneeringut). Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes võimaldatakse paindlikumat maakasutust. Antud on suunised taastuvenergia arendamiseks.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada

ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste. KSH tulemusel selgus, et Häädemeeste valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Piiriülest mõju Häädemeeste valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.


Koostatav Häädemeeste valla üldplaneering

Üldplaneeringu ideekorje

Häädemeeste valla koostatava üldplaneeringu ja arengukava ideekorje viiakse läbi EVALD keskkonnas.

Juurdepääs keskkonnale asub https://service.eomap.ee/häädemeestevald/#/kodanik/yritus/haademeeste-valla-arengudokumentide-ideekorje.

Ettepanekuid saab esitada kuues kategoorias: 

- ehitus ja arendustegevus  (ettepanekud maakasutuse kohta - elamupiirkonnad, äri- ja ettevõtluspiirkonnad)

- liiklus ja teedevõrk (ettepanekud uute kergteede, bussipeatuste jm teedega seotu kohta)

- pargid ja rohealad (ettepanekud rohealade ja parkide loomise, suurendamise või vähendamise kohta)

- avalik ruum (ettepanekud, kuidas muuta ja parendada avalikku ruumi)

- paik, mida on vaja muuta (ettepanekud häirivate avaliku ruumi objektide ja alade kohta)

- muu (ettepanekud, mida mujale ei saa liigitada)

 

Ettepanekuid oodatakse kuni 19.06.2020.

 

 

-----

I ALGATAMINE

Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise oma 27.09.2018 a otsusega nr 64. Sama otsusega on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine üldplaneeringule. Häädemeeste Vallavalitsus on moodustanud töörühma üldplaneeringu koostamiseks. 

 

II LÄHTESEISUKOHTADE VÄLJATÖÖTAMINE JA KOOSKÕLASTUSED

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja KSH väljatöötamise kavatsuse ning küsinud ettepanekuid koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt. Oma ettepanekud on esitanud:

Keskkonnaamet
Maaeluministeerium
Maanteeamet
Muinsuskaitseamet
Politsei- ja Piirivalveamet
Põllumajandusamet
Päästeamet
Rahandusministeerium
Riigimetsa Majandamise Keskus
Veeteede Amet

 

III LÄHTESEISUKOHTADE TÄIENDAMINE

Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise töörühm on esitatud ettepanekud üle vaadanud ja andnud oma seisukoha, mis kajastub protokollis

Ettepanekute alusel täiendatud:

Üldplaneeringu lähteseisukohad

 

IV ÜLDPLANEERINGU TÖÖKOOSOLEKUD

16.10.2020 ja 19.11.2020 toimusid üldplaneeringu sisendi kogumiseks töökoosolekud volikogu liikmetele, komisjonide liikmetele ja kogukonna esindajatele. 19.11. koosolekul olid kaasatud noortevolikogu liikmed ja aktiivsed koolinoored. Etteantud küsimustiku alusel viidi läbi grupitööd, mille käigus kaardistati valla ruumilise arengu tänaseid murepunkte. Mõlema päeva töötulemused on kajastatud protokollides (vt allpool : Seotud failid). Kuna gruppe ja osalejaid oli palju, siis võivad ka vastused olla erinevad ja kohati vastukäivad. 16.10.koosolekul tegi ettekande Kaur Lass, (OÜ Headandlead) planeerimisekspert. Tema ettekanne on kättesaadav:  https://www.slideshare.net/HeadKaur/ldplaneeringu-vlud-kohaliku-omavalitsuse-jaoks-hdemeeste-valla-kontekstis-kaur-lass-o-head

 

V UURINGUD

Üldplaneeringule sisendi saamiseks on läbi viidud kaks uuringut.

Uuringu "Häädemeeste valla rohevõrgustiku piiride ja tingimuste täpsustamine" koostas OÜ Naturum (töögrupi koosseisus Mati Kose, Lauri Klein, Merle Looring). Töö materjalid vt allpool.

Uuringu "Häädemeeste valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamie" koostas OÜ Lainemudel (töögrupp koosseisus Rain Männikus, Maris Eelsalu, Kadri Vilumaa). Töö materjalid vt allpool.