« Tagasi

Eluruumide kohandamine meetmes „Puuetega inimeste eluaseme kohandamine“ 2020

Häädemeeste vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023, mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. 

Eluruumi kohandamise projekti eesmärk on Häädemeeste valla puuetega inimestele läbi eluruumi kohandamise tagada paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, tagades läbi selle puuetega inimeste võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemisel.

Eluruumide kohandamine võimaldab puudega inimeste iseseisvat toimetulekut, vähendab hooldajate hoolduskoormust ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul.

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.

2020 aasta vooru taotlusi koos lisadokumentidega oli võimalik esitada perioodil 01.02.2020 – 31.03.2020.

Kohanduste tegemise periood kestab 2020 aasta taotlusvoorus kuni 31.01.2021. a.

 

Taotluse kohustuslikud andmed (soovituslik vorm allpool):

 • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
 • Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
 • Kohandatava eluruumi andmed: linnaosa, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
 • Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
 • Eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
 • Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
 • Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).
   

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

 • kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
 • on nõus tasuma omaosaluse;
 • lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
 • on esitanud  tõesed andmed.
   

Koos taotlusega esitatakse (soovituslikud vormid allpool):

 1. koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
 2. koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
 3. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
 4. eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
 5. Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks (olemasolu korral, ei ole kohustuslik).

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 31.03.2020 Häädemeeste Vallavalitsusele, e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee (digitaalselt allkirjastatud) või postiaadressil Pargi tee 1, Uulu, Häädemeeste vald, 86502 Pärnumaa, märgusõnaga "Puudega inimeste elusaseme kohandamise toetus".  Samuti võtavad taotlusi vastu elukohajärgsed  piirkonna sotsiaalametnikud: Sandra Rebane Häädemeeste teenuspunktis ning Eha Säde Uulu vallamajas.

Infoleht

 

Taotluse blanketid

Eluruumi kohandamise taotlus

Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek

Eluruumi juriidilisest isikust omaniku nõusolek

Korteriühistu nõusolek

Volikiri

 

Lisainformatsioon

Sotsiaalnõunik, Eha Säde, tel 444 8896, mob 53408385, e-post eha.sade@haademeeste.ee

Sotsiaaltöö spetsialist, Sandra Rebane, tel 446 4175, mob 53467102, e-post sandra.rebane@haademeeste.ee

 

Õigusaktid

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise standardiseeritud ühikuhinnad

Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

Häädemeeste valla Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord