10.11.23

Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskiri võeti Häädemeeste Vallavolikogu poolt vastu 21.12.2022

Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026 võeti Häädemeeste Vallavolikogu poolt vastu 30.06.2021


Häädemeeste vald on alates 18.08.2022 MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus liige.

MTÜ põhiülesanded on korraldatud jäätmeveo hanke läbi viimine ja omavalitsuse toetamine jäätmehoolduse edendamisel. Lisaks teeme MTÜ tasemel koostööd teiste omavalitsustega.

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus koduleht asub siin

 

Jäätmevaldajate iseteenindusportaal

https://evald.ee/haademeestevald/app/jaatmekaitlus/

Jäätmevaldajate iseteenindusportaali kaudu saab Häädemeeste Vallavalitsust teavitada kompostimisest.

Korraldatud jäätmevedu alates 01.12.2023
Häädemeeste vallas alustab 01.12.2023 korraldatud jäätmeveo teenuse pakkumist AS Eesti Keskkonnateenused

 

AS Ragn-Sells jätkab korraldatud jäätmeveo teenuse pakkumist kuni uue jäätmeveoperioodi alguseni.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: biolagunevad jäätmed (köögi- ja sööklajäätmed ning aja- ja haljastujäätmed), segaolmejäätmed; paber ja kartong, segapakend, klaaspakend, tekstiilijäätmed, suurjäätmed, probleemtooted ja ohtlikud jäätmed.

Jäätmeveo vabastuse taotlemine

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks tuleb Häädemeeste Vallavalitsusele esitada taotlus. Jäätmeveost saab vabastust küsida tingimusel, et kinnistul ei elata ja kinnistut ei kasutata. Hooajaliselt kasutatavate hoonete omanikud saavad taotleda hooajalist vabastus perioodil oktoober-mai. Maksimaalne jäätmeveo vabastuse periood on 3 aastat.

Jäätmeveovabastuse blankett on leitav siit

Korraldatud jäätmeveost vabastatud isikutel tuleb iga aasta 20. jaanuariks saata kinnitus kinnistu mittekasutamise kohta. Kinnituse saatmata jätmisel liidetakse kinnistu 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga.

Kinnituse blankett on leitav siit

 

Segaolmejäätmed

Majapidamises tekkinud jäätmed, mille liigiti kogumine ei ole korraldatud, visatakse segaolmejäätmete konteinerisse või jäätmekotti ja antakse regulaarselt üle jäätmevedajale. Segaolmejäätmete mahutisse võib panna muu hulgas:

 • määrdunud pakendid;
 • hõõgniidiga pirnid;
 • CD-plaadid;
 • kosmeetika;
 • mähkmed ja hügieenisidemed;
 • oluliselt määrdunud kasutuskõlbmatud rõivad (sh jalanõud);
 • katkised toidunõud ja mänguasjad (mitte elektroonilised);
 • suured kondid;
 • jahtunud tuhk;
 • kassiliiv.

Segaolmejäätmete konteinerisse ei tohi panna

 • biojäätmed;
 • elektroonikajäätmed;
 • patareid ja akud;
 • põllumajandusplast;
 • suurjäätmed;
 • ohtlikud jäätmed;
 • vanarehvid;
 • suures koguses ehitus- ja lammutusjäätmed.

Samuti ei tohi segaolmejäätmete mahutisse panna selliseid jäätmeid, mis võivad ohustada või rikkuda jäätmemahutit, veokit või vedajat (vedelad jäätmed, plahvatusohtlikud jäätmed, kuum tuhk, süstlanõelad). 

 

   

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed on inimtegevuse jäägid, mis võivad oma keemiliste või muude omaduste tõttu põhjustada ohtu või kahjustada tervist või keskkonda. Ohtlikke jäätmeid ei või panna koos teiste jäätmetega prügikasti, samuti ei tohi ohtlikke jäätmeid põletada, juhtida kanalisatsiooni või lihtsalt loodusese paigutada.

Ohtlikud jäätmed on: Aegunud ravimid, elavhõbedat sisaldavad termomeetrid, vanad päevavalguslambid (sisaldavad samuti elavhõbedat), vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, õlised kaltsud, vanad akud, patareid, happed, leelised, värvi- laki- ja liimijäätmed, lahustijäägid, pestitsiidid, vanades külmkappides ja sügavkülmikutes leiduv freoon, asbest, elektroonikajäätmed, vanad kütused, fotokemikaalid ja muud kemikaalid, meditsiinijäätmed.

Ohtlike jäätmeid saab anda üle korraldatud jäätmeveo raames toimuvatel veoringidel.

 

Lisaks võtab OÜ Paikre Häädemeeste valla elanikelt, kelle elukoht on registreeritud ka Häädemeeste valda, vastu teatud koguses ohtlikke jäätmeid (va asbest). Info tasuta vastu võetavate ohtlike jäätmete ja nende koguste kohta on leitav siit: https://paikre.ee/klienditugi/ohtlike-jaatmete-vastuvott/

 

 

Aia- ja haljastusjäätmed- tuleb koguda eraldi segaolmejäätmetest. Igal majapidamisel on õigus neid kompostida oma kinnistul.

Köögi- ja sööklajäätmed-  tuleb eraldi koguda segaolmejäätmetest. Biolagunevaid köögijäätmeid on soovitav kompostida pealt ja külgedelt kinnises kompostris, millele puudub lindude ja näriliste ligipääs.

Biolagunevaid jäätmeid (nii aia- ja haljastusjäätmeid kui köögi- ja sööklajäätmeid) saab tasu eest OÜ Paikre Põlendmaa prügilasse viia

2023 aastal algaval korraldatud jäätmeveoperioodil tuleb nendel majapidamistel, kus puudub kompostimisvõimalus, koguda biojäätmed eraldi biojäätmete konteineri ja anda üle jäätmevedajale.

Nõuded kompostritele

 • Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas.
 • Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid on lubatud kohtkompostida kompostriga tekkekoha kinnistul.
 • Hajaasustuses on lubatud kasutada aunkompostimist.
 • Kompostimine ei välista jäätmevaldaja võimalust kasutada jäätmete kogumismahutit ja anda jäätmeid üle jäätmevedajale.
 • Kompostimisel tuleb biolagunevad jäätmed kompostida tervisele ja ümbruskonnale ohutult nii, et see ei soodustaks kahjurite levikut ega tekitaks muid häiringuid. Komposti ei tohi panna jäätmeid, mis muudavad komposti kasutamiskõlbmatuks.
 • Kompostrid ja –aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt kahe meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
 • Kompostrid ja –aunad ei tohi asuda puurkaevu, -augu sanitaarkaitsealal ja/või hooldusalal.
   

 

Autoromud, vanametall

AS Kuusakoski, aadress Savi 30, Pärnu, telefon 44 37 748

Refonda Pärnu, aadress Savi 37, Pärnu, telefon 53 331 500

 

  

Pakendijäätmed

Häädemeeste vallas olevad avalikud pakendikonteinerid on leitavad siit:  Häädemeeste valla jäätmekäitlus (arcgis.com)

Häädemeeste vallas on esindatud järgmised pakendite kogumisega tegelevad pakendiorganisatsioonid:

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)

MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)

 

Elektroonika

Elektroonikajäätmete ehk elektroonikaromude alla kuuluvad kõik elektrijuhtmete, patareide või akudega töötavad seadmed, sealhulgas: kodumasinad ja köögitehnika; arvutid, telerid, kuvarid; elektroonilised mänguasjad; elektroonilised tööriistad; nutiseadmed; säästupirnid, luminofoorlambid, LED-lambid.

Elektroonikaromud võivad sisaldada keskkonnale kahjulikke aineid, seetõttu on oluline need teistest jäätmetest eraldi koguda. Elektroonikaromud kuuluvad tootjavastutuse alla, mis tähendab seda, et Eestist elektroonikaseadet ostes on hinna sees ka selle kokkukogumise ja käitluse kulu.

Elektroonikajäätmed saab viia Häädemeeste alevikus Konsumi poe (Pärnu mnt 40) kõrval olevasse konteinerisse andes eelnevalt teada telefonil 4464 175.

Tasuta võetakse vastu komplektsed elektroonikaseadmed. Kui seade on lahti võetud ja osadeks lammutatud, siis seda enam tasuta ära anda ei saa. Komplektseks loetakse ka selliseid seadmeid, millel puudub näiteks käepide või toitejuhe. Ettevõtetelt ja asutustelt võetakse tasuta vastu selliseid elektroonikaromusid, mis sarnanevad liigi ja arvu poolest kodumajapidamisest pärinevatele seadmetele (näiteks külmkapp, kohvimasin, tööriistad).

Elektroonikat saab ära anda korraldatud jäätmeveo raames toimuvatel kogumisringidel.

 

Suurjäätmed

Suurjäätmed (mööbel, madratsid, kardinapuud, vaibad, kraanikausid, WC-potid, vannid jms) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Suurjäätmeid saab ära anda saab ära anda veoringidel, mis toimuvad korraldatud jäätmeveo raames 2 korda aastas. Veoringe korraldab AS Ragn-Sells.

 

Rõivad ja tekstiil

Kasutuskõlblikud rõivad ja tekstiili võib viia näiteks Pärnus asuvasse Uuskasutuskeskuse kogumiskappi (Lai tn 10) või Sõbralt Sõbrale poodi (Papiniidu 19).

 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmete hulka kuuluvad pinnas ning puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed (sh asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid sisaldavad materjalid).Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb tekkekohas liigiti koguda. Ehitusel tuleb eraldi koguda ohtlikud jäätmed, vanapaber ja papp, puidujäätmed, metallijäätmed, püsijäätmed (kivid, krohv, betoon, kips jne), plastijäätmed (sh kile). Eraldi kogutud ehitus- ja lammutusjäätmeid on lubatud tekkekohas taaskasutada või kõrvaldada vastavalt õigusaktides ettenähtud nõuetele. Ehitus- ja lammutusjäätmed, mida ei taaskasutata või kõrvaldata tekkekohas, tuleb käitlemiseks üle anda vastavat õigust omavale isikule.

Ehitusjäätmete veoteenust pakuvad näiteks AS Ragn-Sells ja Paikre OÜ.

Paikre prügilasse Põlendmaal saab tasu eest ära viia asbesti.

 

Paikre OÜ võtab  sorteerimisjaamas (Pärnu linn, Raba 39) vastu järgmisi jäätmeid.

Tasu eest võetakse vastu

1. Suurjäätmed näiteks vana (kontori)mööbel: kapid, lauad, diivanid, toolid, vaibad, madrats jne).
2. Biolagunevad jäätmed (toidu- ja köögijäätmed, puu lehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed).
3. Mittekomplekssed elektroonikajäätmed ( koduelektroonika ja kodumasinate erinevad osad).
4. Rehvid ja põllumajandusplast.
5. Mootorsõidukid ja nende osad.

Tasuta saab ära anda

1. Pakendijäätmed (klaaspurgid, klaaspudelid, karbid, mahla- ja piimapakk, konservikarp jms).
2. Paberi- ja papijäätmed (näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid, raamatud, kirja- ja joonistuspaber, vihikud, kaustikud, papp- ja kartongkastid, ümbrikud, papist munarestid);
3. Komplekssed elektroonikajäätmed (näiteks pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolaineahi, elektripliit jne).
4. Ohtlikud jäätmed (näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid.).
5. Probleemtooted (patareid ja akud).
  
Rohkem infot Paikre OÜ kodulehelt: https://paikre.ee/

 

Juhendid liigiti kogumiseks:

Internetist võib leida mitmeid juhendeid jäätmetekke vältimiseks ja liigiti kogumiseks.

www.kuhuviia.ee

https://tarbitoitutargalt.ee/

https://envir.ee/liigiti-kogumise-juhendid-ja-sildid

 

Häädemeeste valla jäätmeveo hinnakiri kuni 31.12.2023

Häädemeste valla jäätmeveohinnakiri alates 01.01.2024

Toimetaja: ANTS JÄRV