Koostatav Häädemeeste valla üldplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise oma 27.09.2018 a otsusega nr 64. Sama otsusega on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine üldplaneeringule.

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja KSH väljatöötamise kavatsuse ning küsinud ettepanekuid koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt. Oma ettepanekud on esitanud:

Keskkonnaamet
Maaeluministeerium
Maanteeamet
Muinsuskaitseamet
Politsei- ja Piirivalveamet
Põllumajandusamet
Päästeamet
Rahandusministeerium
Riigimetsa Majandamise Keskus
Veeteede Amet

Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise töörühm on esitatud ettepanekud üle vaadanud ja andnud oma seisukoha, mis kajastub protokollis

 

Ettepanekute alusel täiendatud:
Üldplaneeringu lähteseisukohad