Koostatav Häädemeeste valla üldplaneering

Üldplaneeringu ideekorje

Häädemeeste valla koostatava üldplaneeringu ja arengukava ideekorje viiakse läbi EVALD keskkonnas.

Juurdepääs keskkonnale asub https://service.eomap.ee/häädemeestevald/#/kodanik/yritus/haademeeste-valla-arengudokumentide-ideekorje.

Ettepanekuid saab esitada kuues kategoorias: 

- ehitus ja arendustegevus  (ettepanekud maakasutuse kohta - elamupiirkonnad, äri- ja ettevõtluspiirkonnad)

- liiklus ja teedevõrk (ettepanekud uute kergteede, bussipeatuste jm teedega seotu kohta)

- pargid ja rohealad (ettepanekud rohealade ja parkide loomise, suurendamise või vähendamise kohta)

- avalik ruum (ettepanekud, kuidas muuta ja parendada avalikku ruumi)

- paik, mida on vaja muuta (ettepanekud häirivate avaliku ruumi objektide ja alade kohta)

- muu (ettepanekud, mida mujale ei saa liigitada)

 

Ettepanekuid oodatakse kuni 19.06.2020.

 

 

-----

Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise oma 27.09.2018 a otsusega nr 64. Sama otsusega on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine üldplaneeringule.

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja KSH väljatöötamise kavatsuse ning küsinud ettepanekuid koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt. Oma ettepanekud on esitanud:

Keskkonnaamet
Maaeluministeerium
Maanteeamet
Muinsuskaitseamet
Politsei- ja Piirivalveamet
Põllumajandusamet
Päästeamet
Rahandusministeerium
Riigimetsa Majandamise Keskus
Veeteede Amet

Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise töörühm on esitatud ettepanekud üle vaadanud ja andnud oma seisukoha, mis kajastub protokollis

Ettepanekute alusel täiendatud:

Üldplaneeringu lähteseisukohad