Koostatav Häädemeeste valla üldplaneering

Üldplaneeringu ideekorje

Häädemeeste valla koostatava üldplaneeringu ja arengukava ideekorje viiakse läbi EVALD keskkonnas.

Juurdepääs keskkonnale asub https://service.eomap.ee/häädemeestevald/#/kodanik/yritus/haademeeste-valla-arengudokumentide-ideekorje.

Ettepanekuid saab esitada kuues kategoorias: 

- ehitus ja arendustegevus  (ettepanekud maakasutuse kohta - elamupiirkonnad, äri- ja ettevõtluspiirkonnad)

- liiklus ja teedevõrk (ettepanekud uute kergteede, bussipeatuste jm teedega seotu kohta)

- pargid ja rohealad (ettepanekud rohealade ja parkide loomise, suurendamise või vähendamise kohta)

- avalik ruum (ettepanekud, kuidas muuta ja parendada avalikku ruumi)

- paik, mida on vaja muuta (ettepanekud häirivate avaliku ruumi objektide ja alade kohta)

- muu (ettepanekud, mida mujale ei saa liigitada)

 

Ettepanekuid oodatakse kuni 19.06.2020.

 

 

-----

I ALGATAMINE

Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise oma 27.09.2018 a otsusega nr 64. Sama otsusega on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine üldplaneeringule. Häädemeeste Vallavalitsus on moodustanud töörühma üldplaneeringu koostamiseks. 

 

II LÄHTESEISUKOHTADE VÄLJATÖÖTAMINE JA KOOSKÕLASTUSED

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja KSH väljatöötamise kavatsuse ning küsinud ettepanekuid koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt. Oma ettepanekud on esitanud:

Keskkonnaamet
Maaeluministeerium
Maanteeamet
Muinsuskaitseamet
Politsei- ja Piirivalveamet
Põllumajandusamet
Päästeamet
Rahandusministeerium
Riigimetsa Majandamise Keskus
Veeteede Amet

 

III LÄHTESEISUKOHTADE TÄIENDAMINE

Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise töörühm on esitatud ettepanekud üle vaadanud ja andnud oma seisukoha, mis kajastub protokollis

Ettepanekute alusel täiendatud:

Üldplaneeringu lähteseisukohad

 

IV ÜLDPLANEERINGU TÖÖKOOSOLEKUD

16.10.2020 ja 19.11.2020 toimusid üldplaneeringu sisendi kogumiseks töökoosolekud volikogu liikmetele, komisjonide liikmetele ja kogukonna esindajatele. 19.11. koosolekul olid kaasatud noortevolikogu liikmed ja aktiivsed koolinoored. Etteantud küsimustiku alusel viidi läbi grupitööd, mille käigus kaardistati valla ruumilise arengu tänaseid murepunkte. Mõlema päeva töötulemused on kajastatud protokollides (vt allpool : Seotud failid). Kuna gruppe ja osalejaid oli palju, siis võivad ka vastused olla erinevad ja kohati vastukäivad. 16.10.koosolekul tegi ettekande Kaur Lass, (OÜ Headandlead) planeerimisekspert. Tema ettekanne on kättesaadav:  https://www.slideshare.net/HeadKaur/ldplaneeringu-vlud-kohaliku-omavalitsuse-jaoks-hdemeeste-valla-kontekstis-kaur-lass-o-head

 

V UURINGUD

Üldplaneeringule sisendi saamiseks on läbi viidud kaks uuringut.

Uuringu "Häädemeeste valla rohevõrgustiku piiride ja tingimuste täpsustamine" koostas OÜ Naturum (töögrupi koosseisus Mati Kose, Lauri Klein, Merle Looring). Töö materjalid vt allpool.

Uuringu "Häädemeeste valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamie" koostas OÜ Lainemudel (töögrupp koosseisus Rain Männikus, Maris Eelsalu, Kadri Vilumaa). Töö materjalid vt allpool.