Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

 

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Võiste alevikus, Sarapuu tn 6 (84801:005:0401, 2820 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 25.06.2015. a otsusega nr 41 kehtestatud Võiste aleviku Sarapuu tn 6 detailplaneeringust (Kaljo Nõmm) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 14.06.2019 kuni 25.06.2019 Häädemeeste vallamajas Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://.haademeestevald.kovtp.ee. Arvamused esitada hiljemalt 25.06.2019. a.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee