Majaka küla

« Tagasi

Majaka küla Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneering

Mihkli ja Väike-Mihkli detailplaneeringu avalikustamisel laekunud vastuväidete arutelu toimub 18.06 kell 11 Kablis külas Lepanina hotelli välialal.

Häädemeeste Vallavalitsus korraldas Majaka küla Mihkli ja Väike-Mihkli detailplaneeringu avaliku väljapaneku 3.05.-17.05.2021. Planeeringuala suurus on 9,6 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute jagamine üheteistkümneks hooajalise kasutusega elamu krundiks. Lisaks planeeritakse viis teemaa maaüksust, üks maaüksus, kus asub puurkaev, ning üks loodusliku maa maaüksus, kuhu ehitisi ei planeerita. Igale elamumaa krundile võib ehitada ühe kuni kahekorruselise põhihoone ja ühe ühekorruselise abihoone. Põhihoone maksimaalseks kõrguseks on 8,5 meetrit ja abihoone maksimaalseks kõrguseks on 5 meetrit. Iga elamumaa krundi maksimaalne hoonete ehitiste alune pindala on 300 m2. Kõik planeeritud teemaa kinnistud on ette nähtud avaliku tee rajamiseks.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad allpool loetelus. Eelneval kokkuleppel on planeeringuga võimalik tutvuda tööpäeviti Häädemeeste vallamajas (Uulu, Pargi tee 1). Avaliku väljapaneku ajal on oodatud kõigi asjasthuvitatute arvamused planeeringulahenduse kohta. Täpsem info: haademeeste@haademeeste.ee ja tel 4448894.

 


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik