Massiaru küla

Orajõe küla

« Tagasi

Orajõe küla Meierei kinnistu detailplaneering (KEHTESTATUD)

Detailplaneeringu koostamine algatati Häädemeeste Vallavolikogu 15.11.2006 otsusega nr 106. Maatulundusmaa sihtotstarbega 11,2 ha suurusele Meierei kinnistu (katastriüksuse tunnus 21303:005:0015) põllualale kavandatakse 15 uut ühepereelamu krunti vahemikus 5000 - 5488 m2. Olemasolev elamu ja kõrvalhoonetega krunt planeeringuala idaosas jääb maatulundusmaaks (suurusega 29216 m2), kuhu juurde uusi hooneid ei kavandata, sinna ulatub planeeritud puurkaev kaitsevöönd. Detailplaneering näeb ette moodustatavatele elamukinnistutele rajada avalik juurdepääsutee (eraldiseisev kinnistu), mis kulgeb valla omanduses olevalt Orajõe-Mõisa teelt kuni kinnistu põhjaküljel oleva avalikult kasutatava teeni. Planeeringulahendus on kooskõlas Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringus  sätestatud tingimustega.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaamet (19.02.2016), Päästeamet (05.03.2016), Terviseamet (07.06.2016), Põllumajandusamet (23.02.2016) ja Elektrilevi OÜ (07.07.2016). 

Viimati võeti detailplaneering vastu Häädemeeste Vallavolikogu 10.10.2017 otsusega nr 269. Planeeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 6.11 − 6.12.2017.a.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond on andnud detailplaneeringule heakskiidu oma 21.09.2018 kirjaga nr 14-11/2820-7. 


Treimani küla

Võiste alevik