Majaka küla

« Tagasi

Kirjutsaadu kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu algatas Majaka küla Kirjutsaadu kinnistu detailplaneeringu oma 22.02.2018 otsusega nr 16. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 60 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga väikeelamute ja külakeskuse rajamiseks. Lisaks planeeritakse autokaravanide parkla, puurkaev, reoveepuhastid. Kinnistu suurus on 6.44 ha.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta alal kehtivat Häädemeeste rannaalade osaüldplaneeringut maakasutuse osas, asendades rohevõrgustiku ala osaliselt elamu- ja ärimaaga. 
 
Kirjutsaadu kinnistu katastriüksuse tunnus on 21301:001:0333. 


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik