Massiaru küla

« Tagasi

Vähila kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Massiaru küla Vähila kinnistu detailplaneeringu oma 11.02.2016 otsusega nr 13. Detailplaneeringu eesmärk on anda kinnistule ehitusõigus tiigi ja sauna rajamiseks. Tegevus on kooskõlas alal kehtiva Häädemeeste valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaamet (23.02.2018 nr  6-2/18/1328-2) ja  Päästeamet (21.02.2018 nr 7.2-3.4/2018/1515-2). Põllumajandusamet on esitanud omapoolsed märkused e-kirjaga.

Vähila kinnistu katastriüksuse tunnus on 21302:003:0104, pindala 1, 2 ha, maatulundusmaa. Kinnistut ei krundita. Planeeringuga nähakse ette ehitusõigus kuni kahele hoonele, ehitusealuse pindalaga kokku 120 m2. Planeeritava tiigi maksimaalne suurus on 141x46 m. Väljakaevatava pinnase hulk on umbes 18000 m3. Tiigi kirdeossa planeeritakse avaliku kasutusega tuletõrje veevõtukoht. Maakasutuse juhtfunktsiooniks on planeeritud 35% elamumaa, 65% veekogude maa.

Häädemeeste Vallavalitsus võttis Vähila detailplaneeringu vastu oma 17.04. istungil ning korraldab avaliku väljapaneku 30.04.-14.05. 


Treimani küla

Võiste alevik